FGA-proeven en opleiding voor de brandweer worden vereenvoudigd

Feuerwehr
Regeln und Vorschriften
Op 29 december 2023 werd het “KB Quickwins Opleiding en FGA” (koninklijk besluit van 14 december 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones en het koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De tekst trad in werking op 1 januari 2024 en brengt wijzigingen aan in:

De bovenstaande links leiden naar de gecoördineerde versies van deze besluiten en naar het verslag aan de Koning waarin de wijzigingen uitgebreid worden toegelicht.

 

De wijzigingen kwamen tot stand na besprekingen in verschillende werkgroepen met de stakeholders. De tekst raakt niet aan de inhoud van de opleiding of aan de principes van de toegangsproeven, maar levert wel veel tijdswinst en voordelen op voor de brandweerscholen en de hulpverleningszones.

Samengevat betreffen de wijzigingen het volgende:

De praktische modaliteiten voor de toegang tot en het behalen van het FGA worden vereenvoudigd

 • De minimale verplichte publicatie van een oproep tot FGA is enkel nog via de website brandweer.be en het Belgisch Staatsblad (voor oproepen door zowel de opleidingscentra als de zones) (art. 1, 3)
 •  De termijn om het FGA te behalen bij een sollicitatie wordt verlengd tot aan de eerste zonale proef (art.1)
 • De controle van het beschikken over het rijbewijs B gebeurt niet meer bij inschrijving van het FGA, maar bij aanwerving door de zone, waardoor een drempel wegvalt om het FGA te behalen (art.1)
 • Er is geen verplichte volgorde meer om de 3 onderdelen van het FGA af te leggen (art.1)
 • Wie al een diploma of studiegetuigschrift van het zesde of zevende jaar middelbaar onderwijs heeft, wordt vrijgesteld van de competentietest voor het basiskader, waardoor veel minder kandidaten deze test nog zullen moeten afleggen (art.1)
 • De wachttermijn om opnieuw in te schrijven indien de kandidaat niet slaagt in een proef, wordt geschrapt maar blijft, behoudens overmacht, bestaan voor wie niet is komen opdagen bij een proef (art.2). 

Er wordt verduidelijkt dat de stagiair inzetbaar is in functie van zijn behaalde opleidingen

(art. 4)

Er wordt een mogelijkheid gecreëerd om de duur van de stages korter te maken

 • Een stagiair hoeft niet altijd nog 1 jaar stage te volbrengen na het behalen van het brevet, maar kan meteen na het behalen ervan benoemd worden (art. 4)
 • Doordat in de opleidingen van de aanwervingsgraden (NBO1, NMO1 en NOFF2) een aantal uren opleiding wegvallen (de modules inzake fysieke paraatheid en geïntegreerde praktijkoefeningen), wordt de stage zelf ook korter (bijlage 1)
 • De brevetopleidingen op het niveau van sergeant en kapitein (NMO1 en NOFF2) bevatten niet meer de opleidingen FOROP (pedagogische competenties), PREV (brandpreventie) en EVAL (evaluatie personeel). Zones krijgen wel de mogelijkheid om in hun oproep te vermelden dat bepaalde getuigschrift- of attestopleidingen moeten worden behaald tijdens de aanwervingsstage om benoemd te kunnen worden (art. 5)
 • Zones krijgen dezelfde mogelijkheid in bevorderingsprocedures (art. 6), mobiliteitsprocedures van beroepspersoneel (art. 8) en professionaliseringsprocedures (art.9). 

De inhoud en de structuur van een aantal brevetopleidingen worden veranderd

 • De brevetopleidingen van sergeant en kapitein (NMO1 en NOFF2) worden daardoor identiek voor vrijwilligers en beroepsleden (art. 21, 22)
 • De inhoud en de structuur (o.a. minimale verplichte volgorde van modules, geen opsplitsing van de brevetopleidingen in delen die in een bepaalde volgorde moeten worden behaald) van de nieuwe brevetopleidingen worden vastgelegd in een nieuwe bijlage (art. 32 en bijlage 1).

Er is een reeks technische aanpassingen, 

waarbij noodzakelijke wijzigingen als gevolg van de actuele aanpassingen worden doorgevoerd, omwille van o.a. de benamingen van de nieuwe brevetopleidingen (art. 6, 14-20), het verdwijnen van de module fysieke paraatheid (art. 10, 24, 25, 26), de mogelijkheid om voortgezette opleidingen te erkennen die niet gesubsidieerd worden (art. 29), maar ook kleine correcties naar aanleiding van eerdere wijzigingen (art. 11, 12). 

Er wordt een verduidelijking toegevoegd dat het bewijs van slagen voor de competentietest ook in het kader van een bevorderingsprocedure een onbeperkte geldigheidsduur heeft

(art. 7)

De opleiding voor de brandweerkadetten wordt gewijzigd

 • De leeftijdscategorie voor wie toegang krijgt tot de opleiding wordt verruimd van 16- en 17-jarigen tot 16- tot 18-jarigen (art. 23)
 • Door het verdwijnen van de module fysieke paraatheid is er geen automatische gelijkstelling meer tussen het FGA en het brevet, maar wie geslaagd is in de toegangstest van het brevet krijgt ook toegang om de fysieke proeven van het FGA af te leggen (art. 23)
 • Omwille van de wijzigingen in de opleiding NBO1 stemmen de modules van het brevet brandweerkadet niet meer overeen en moet er dus een nieuw pakket van modules worden samengesteld. Dit pakket wordt beschouwd als een minimum om het brevet te behalen, maar kan door opleidingscentra uitgebreid worden met andere modules uit de NBO1-opleiding (bijlage 1)
 • De gelijkstelling van zowel het brevet brandweerkadet als het brevet N brandweerkadet met de nieuwe opleidingsonderdelen uit de NBO1-opleiding wordt geregeld (art. 23, bijlagen 1 en 2). 

Er wordt een mogelijkheid gecreëerd om opleidingen die georganiseerd worden buiten de opleidingscentra ook te erkennen als voortgezette opleidingen

(art. 28)

Er wordt een reeks nieuwe gelijkstellingen toegevoegd

 • De oude brevetopleidingen worden gelijkgesteld met de nieuwe brevetopleidingen (art. 30)
 • Een aantal gelijkstellingen, die regelmatig worden erkend door de minister op individuele wijze, worden nu opgenomen in het KB zodat het algemene regels worden en er geen individuele aanvragen meer hoeven gedaan te worden, hetgeen tot een grote administratieve vereenvoudiging zal leiden (art. 30)
 • De gelijkstellingen van opleidingen van het personeel van de civiele bescherming met de nieuwe brevetopleidingen van de brandweer worden eveneens vastgelegd. (art. 30 en bijlage 3). 

Er worden de nodige overgangsmaatregelen vastgelegd

 • Er wordt bepaald dat enkel de modules die lopend zijn op 1 januari 2024 mogen worden verdergezet volgens het oude traject (art. 31)
 • Er wordt bepaald dat de lopende brevetopleidingen worden verdergezet volgens het nieuwe traject vanaf 1 januari 2024 (art. 31)
 • Er wordt bepaald dat men het nieuwe brevet uitgereikt krijgt van zodra minstens 1 module behaald werd in het nieuwe traject (art. 31)
 • Er wordt een mogelijkheid gecreëerd dat opleidingscentra reeds vanaf 1/9/2023 starten met opleidingen volgens het nieuwe traject, door het uitreiken van de modulecertificaten pas na 1/1/2024 te organiseren (art. 31)
 • De nieuwe bepalingen treden in werking vanaf 1/1/2024 en er wordt ook verduidelijkt dat ze ook van toepassing worden op de op dat moment lopende aanwervingsstages. (art. 35).