Hervorming van de Civiele Bescherming: twee koninklijke besluiten goedgekeurd in de ministerraad

Civiele Bescherming
Hervorming

 

De twee nieuwe koninklijke besluiten over waar de eenheden van Civiele Bescherming zich gaan bevinden en de verdeling van de taken tussen Civiele Bescherming en hulpverleningszones werden op 28 juli 2017 goedgekeurd in de ministerraad. De hervorming van de Civiele Bescherming kan nu uitgevoerd worden. De koninklijke besluiten bevestigen de organisatie van de Civiele Veiligheid op twee complementaire niveaus: de hulpverleningszones voor de dringende lokale opdrachten en de Civiele Bescherming voor de gespecialiseerde of langdurige nationale opdrachten.

De hervorming van de brandweer van 2014 leidde tot de creatie van 34 hulpverleningszones. Deze zones kunnen vandaag alle dringende opdrachten uitvoeren die hen toegewezen zijn in de reglementering, alleen of met versterking van andere naburige zones. De Civiele Bescherming zal op haar beurt haar organisatie aanpassen om een meer gespecialiseerde hulpdienst te worden met opdrachten die complementair zijn aan deze van de hulpverleningszones.

Minister Jambon: « Na jaren van onzekerheid herbevestigt deze hervorming de meerwaarde van de interventies van de Civiele Bescherming binnen de Civiele Veiligheid, garandeert ze de budgetten voor de toekomst en beoogt ze om de capaciteiten te versterken om nieuwe types risico's te bestrijden zoals terrorisme en klimaatsverandering. Het gaat om een logisch gevolg van de creatie van de hulpverleningszones. Deze vooruitgang die het landschap van de civiele veiligheid verduidelijkt, zal ons toelaten om de burger een openbare hulpdienst met verhoogde kwaliteit te bieden. »

Vanaf 1 januari 2019 zullen bepaalde hulpverleningszones die tot op heden versterking kregen van de Civiele Bescherming omwille van de locatie van de eenheden, naar het voorbeeld van de andere zones, de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de burgers op lokaal niveau op zich nemen. De opdrachten van de Civiele Bescherming zullen zich richten op gespecialiseerde ondersteuning en langdurige opdrachten.

Civiele Bescherming: gespecialiseerde opdrachten, opgewaardeerd personeelsstatuut en gegroepeerde eenheden

In het verlengde van de investeringen van de voorbije jaren zullen de ondersteuningsopdrachten van de Civiele Bescherming opgesplitst worden in drie clusters:

  • CBRN (Chemisch, Bacteriologisch, Radiologisch en Nucleair): beheer van de complexe Seveso-incidenten, decontaminatie, gespecialiseerde bestrijding van vervuiling;
  • Search and Rescue: B-Fast-missies, duikers, redders bij overstromingen, USAR (Urban search and Rescue), hondengeleiders en opsporing van vermiste personen ter ondersteuning van de politie;
  • Heavy Support en Crisis Management: zware blusmiddelen, waterbevoorrading over lange afstand, zware pompwerkzaamheden, bestrijding van overstromingen, ondersteuningsinfrastructuur voor het crisisbeheer op provinciaal of federaal niveau.

De uitvoering van de hervorming zal ook de organisatie van de Civiele Bescherming wijzigen:

  • Er zullen twee expertisecentra operationeel zijn, Crisnée en Brasschaat, in plaats van de huidige zes eenheden.
  • Het administratief en geldelijk statuut van het personeel zal opgewaardeerd worden, om aan te sluiten bij dat van de brandweerlieden, waarbij de mobiliteit tussen de 2 organisaties vergemakkelijkt wordt en waarbij de arbeidstijd aangepast wordt aan de specificiteiten van de tweelijnsopdrachten.

Het personeel van de eenheden die gesloten worden, zullen op termijn ofwel vanuit Brasschaat of Crisnée werken, ofwel zullen ze de kans krijgen om bij de brandweer of een andere federale dienst te gaan werken.

Hulpverleningszones: een overgang op maat

Minister Jambon: « Ik wil de hulpverleningszones geruststellen: de Civiele Bescherming blijft hen bijstaan. Ze kan zich zo concentreren op de opdrachten inzake gespecialiseerde versterking, wanneer de middelen van de zones onvoldoende zijn om het hoofd te bieden aan een grootschalige ramp. De duidelijkere taakverdeling die deze hervorming met zich meebrengt, zal het mogelijk maken dat deze twee hulpdiensten zich nog meer kunnen toeleggen op hun eigen bevoegdheidsdomein. »

Om de overgang voor de betrokken sites voor te bereiden, zal er een taskforce worden opgericht, per site, bestaande uit vertegenwoordigers van het federaal en lokaal niveau. Deze taskforce zal:

  • Het overgangsproces begeleiden om oplossingen op maat uit te werken;
  • De modaliteiten van een eventuele eigendomsoverdracht van de sites, gebouwen en materiaal uitwerken;
  • Waken over het gegarandeerde veiligheidsniveau en waken over een gegarandeerde dienstverlening m.b.t. ambulance- en/of brandweerdiensten;
  • Een aangepaste overgangsregeling voor alle personeelsleden, met een financiële ondersteuning tijdens de overgangsperiode.

De keuze van de eenheden van Crisnée en Brasschaat heeft ook gevolgen voor twee federale opdrachten met een lokale impact: de bestrijding van vervuiling op de Noordzee en de hulpverlening bij de SHAPE (NAVO). Deze opdrachten worden gedelegeerd aan de hulpverleningszones van West-Vlaanderen en Hainaut-Centre, die zullen kunnen rekenen op hiervoor opgeleid personeel van de Civiele Bescherming. Dit personeel zal worden betaald van een specifieke dotatie van de FOD Binnenlandse Zaken. De betrokken zones zullen over het materieel van de Civiele Bescherming kunnen beschikken dat nodig is om deze interventies uit te voeren.

Hier vindt u de beslissing van de Ministerraad terug: http://www.presscenter.org/nl/home/pressreleases/cmr/89682

opwaarderingcb@ibz.fgov.be