Start brevetopleiding OFF4

Brandweer
Opleiding
De lang verwachte aanvulling van het KB Opleiding met de brevetopleiding OFF4 is een feit (1). Dat betekent dat kandidaten die voldoen aan de voorwaarden zich officieel kunnen inschrijven voor de opleiding OFF4. Het brevet OFF4 is nodig om te kunnen bevorderen naar de graad van kolonel en zal in de toekomst een voorwaarde zijn om te kunnen solliciteren voor de functie van zonecommandant.
colonel

 

 

Een eerste sessie van de opleiding wordt ingepland vanaf februari 2023 en een tweede in het najaar 2023. Per taalrol zullen telkens 20 deelnemers worden toegelaten per sessie. Aan deze eerste sessie zullen de huidige zonecommandanten deelnemen.

 

 

 

Kandidaten voor de opleiding moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:  

  • Minstens de graad van kapitein of majoor hebben met tien jaar gecumuleerde graadanciënniteit of minstens de graad van majoor hebben met drie jaar graadanciënniteit;
  • Houder zijn van het brevet OFF3 (of gelijkgesteld);
  • Houder zijn van een diploma van niveau A, zoals bedoeld in bijlage 1 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel (of gelijkgesteld);
  • Geschikt bevonden zijn door de assessmentjury.
     

De opleiding wordt gespreid over een periode van 6 tot maximum 12 maanden en zal bestaan uit twee onderdelen: 

  1. Theoretische opleidingsmodules die focussen op strategie en leiderschap, communicatie, procesmanagement, diversiteit, veiligheid en welzijn op het werk en
  2. Een stage met het opstellen van een activiteiten- en analyseverslag. 
     

De kostprijs van de opleiding OFF4 voor de zone zal slechts 1/3 zijn van de totale kostprijs, met een maximum van 2.500 euro per kandidaat. De overige 2/3 van de kosten neemt de federale overheid op zich.

U vindt de inschrijvingsformulieren en het selectie- en opleidingsreglement op onze website OFF4 - Brevetopleiding

 

(1)  Zie het koninklijk besluit van 20 september 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten.