Bestrijding van maritieme incidenten: het KCCE levert ondersteuning aan het MIRG-EU project.

Feuerwehr
Ausbildung
Om veilig te interveniëren en om het milieu optimaal te beschermen, vereisen de maritieme incidenten specifieke kennis en vaardigheden van de hulpdiensten, evenals het gebruik van geschikt materieel.

Daartoe werken de Belgische brandweerlieden (Gent, Antwerpen, Beveren) samen met de Nederlandse (Zeeland), Franse (Calais) en Britse (Kent) brandweerlieden aan de uitwerking van een gezamenlijk Europees project: « MIRG-EU ».
Naast de financiële ondersteuning stelt het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) een platform op de SharePoint-site ter beschikking aan de leden van de werkgroep MIRG zodat ze alle nodige informatie voor het project kunnen raadplegen en verzamelen.

« Het Kanaal, de Noordzee en de Westerschelde zijn drukbevaren scheepvaartroutes. Dagelijks varen hier honderden schepen van en naar de verschillende havens. Zelfs ondanks radars en andere moderne communicatiemiddelen, tonen recente incidenten, zoals de schipbreuk van de Costa Concordia in Italië en die van de Rena in Nieuw-Zeeland, dat het snel mis kan gaan, met desastreuze gevolgen. In veel landen worden ‘normale’ brandweerlieden ingezet bij dit soort grote scheepvaartincidenten. Door een gebrek aan specifieke kennis en vaardigheden en een goede uitrusting, gebruiken ze gevaarlijke werkwijzen, zoals het evacueren van de bemanning en de passagiers op zee, » aldus Tom Van Esbroeck, kapitein-commandant van de brandweer van Gent en expert bij het KCCE en lid van het project MIRG.

In Engeland en in Frankrijk bestaan er al operationele teams die opgeleid zijn om de problemen aan boord van schepen zoals brand of chemische incidenten op te lossen. Niettemin is de kennis van deze teams momenteel nog onvoldoende om deze incidenten doeltreffend te bestrijden.

Daarom hebben Nederlandse, Belgische, Franse en Britse brandweerlieden hun krachten gebundeld in het Europees project « MIRG-EU »; een internationale groep van brandweerlieden die speciaal opgeleid, getraind en uitgerust is om grote en langdurige incidenten aan boord van schepen te kunnen bestrijden. Ondanks de financiële steun, zoals die van het KCCE voor België, financiert elke partner zelf een groot deel van het project.

Een project in 3 stappen:

  • Momenteel werken alle partners aan een globale analyse van hun regio om de specifieke risico’s die ze lopen (scheepstype dat gebruikt wordt in de regio, type lading, passagiers, enz.) en de nodige middelen te bepalen.
  • In 2013 zullen deze studies opgenomen worden in een handboek dat de samenstelling van een team, hun taken en verantwoordelijkheden, de standaardprocedures, de onderlinge communicatie en die met de mensen op de oever, enz., beschrijft. Vervolgens zal het nodige materieel aangekocht worden zodat deze uniforme opleiding zo snel mogelijk gegeven kan worden.
  • In 2014 zal een grootschalige internationale oefening georganiseerd worden om de verworven vaardigheden en de goede samenwerking tussen de partners op het terrein te testen.

Meer informatie in de officiële MIRG-nieuwsbrief