Regelgeving

Titel Status Datum publicatie Laatste codificatie Download Doelgroep Thema Type
Besluit van 23 november 2006 van de Waalse regering tot bepaling van de integrale voorwaarden betreffende de installaties voor de tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen. 12/12/2006 Download Brandweer Rampenplanning Besluit van de Waalse regering
Ministeriële omzendbrief NPU-1 van 26 oktober 2006 betreffende de nood- en interventieplannen. 10/01/2007 Download Brandweer Rampenplanning Ministeriële omzendbrief
Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest. 23/03/2006 08/06/2007 Brandweer Rampenplanning Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen. 15/03/2006 10/06/2014 Download Brandweer Rampenplanning Koninklijk besluit
Ministeriële omzendbrief van 4 augustus 2005 aangaande het bijzonder rampenplan voor hulpverlening betreffende het ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde micro-organismen. 21/12/2005 Download Brandweer Rampenplanning Ministeriële omzendbrief
Koninklijk besluit van 17 oktober 2003 tot vaststelling van het nucleair en radiologisch noodplan voor het Belgisch grondgebied. 20/11/2003 Download Brandweer Rampenplanning Koninklijk besluit
Ministerieel besluit van 7 februari 2003 houdende aanwijzing van de ambtenaren bedoeld in artikel 5, § 4, van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de federale staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels hoofdstedelijk gewest betreffende ... 18/02/2003 Download Brandweer Rampenplanning Ministerieel besluit
Koninklijk besluit van 31 januari 2003 tot vaststelling van het noodplan voor de crisisgebeurtenissen en -situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen. 21/02/2003 Download Brandweer Rampenplanning Koninklijk besluit
Ministerieel rondschrijven van 5 september 2002 ter uitvoering van artikel 5 van het koninklijk besluit van 6 augustus 1991 tot vaststelling van de modaliteiten en de procedure voor het bepalen van de gevarenindexen van bepaalde industriële activiteiten. 12/09/2002 Download Brandweer Rampenplanning Ministeriële omzendbrief
Besluit van 3 mei 2001 van de Waalse regering tot uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de federale staat, het Vlaamse gewest, het Waalse gewest en het Brussels hoofdstedelijk gewest betreffende de beheersing van de gevaren ... 06/06/2001 Download Brandweer Rampenplanning Besluit van de Waalse regering
Samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de federale staat, het Vlaams gewest, het Waals gewest en het Brussels hoofdstedelijk gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. 16/06/2001 02/03/2007 Download Brandweer Rampenplanning Samenwerkingsakkoord
Wet van 6 september 1996 houdende instemming met het verdrag nr. 174 betreffende de voorkoming van zware industriële ongevallen, aangenomen te Genève op 22 juni 1993 door de internationale arbeidsorganisatie tijdens haar tachtigste zitting. 15/02/1997 Download Brandweer Rampenplanning Wet
Koninklijk besluit van 6 augustus 1991 tot vaststelling van de modaliteiten en de procedure voor het bepalen van de gevarenindexen van bepaalde industriële activiteiten. 07/09/1991 04/09/2002 Download Brandweer Rampenplanning Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 22 april 1988 tot vaststelling van het type, de modaliteiten en de procedure van de informatie die moet verstrekt worden wanneer een zwaar ongeval zich voordoet bij bepaalde industriële activiteiten. 03/05/1988 Download Brandweer Rampenplanning Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 6 november 1987 betreffende de kennisgeving van bepaalde industriele activiteiten die aanleiding kunnen geven tot zware ongevallen. 24/11/1987 Download Brandweer Rampenplanning Koninklijk besluit
[Wet van 21 januari 1987 ter stijving van het fonds voor risico's van zware ongevallen en van het fonds voor preventie van zware ongevallen.] 10/03/1987 09/09/2008 Download Brandweer Rampenplanning Wet
Koninklijk besluit van 17 december 2012 voor de toekenning van een toelage aan de ziekenwagendiensten, bedoeld in artikel 5 van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening, voor de organisatie van een permanentie en tot ... 22/01/2013 Download Brandweer Dringende geneeskundige hulpverlening Koninklijk besluit
Beschikking van 20 juli 2012 van het Benelux comité van ministers met betrekking tot het grensoverschrijdend spoedeisend ambulancevervoer met MUG, SAMU en ambulance tussen Luxemburg en België. 20/07/2012 Download Brandweer Dringende geneeskundige hulpverlening Beschikking
Koninklijk besluit van 10 maart 2008 tot vastlegging van de taken van de cel dispatching dringende geneeskundige hulpverlening en medische bewaking. 15/04/2008 Download Brandweer Dringende geneeskundige hulpverlening Koninklijk besluit
Decreet van 4 juni 2007 betreffende het niet-dringend ziekenvervoer. Duitstalige Gemeenschap 07/08/2007 25/11/2013 Download Brandweer Dringende geneeskundige hulpverlening Décret
Ministerieel besluit van 4 juni 2007 tot vaststelling van de administratieve en technische maatregelen om nooddiensten in staat te stellen kwaadwillige oproepen te bestrijden. 27/07/2007 Download Noodcentrale 112, Brandweer Dringende geneeskundige hulpverlening Ministerieel besluit
Koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende bepalingen voor het aanleveren van locatiegegevens voor noodoproepen uitgaande van mobiele netwerken aan de nooddiensten overeenkomstig artikel 107, § 3, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de ... 12/07/2007 Download Brandweer Dringende geneeskundige hulpverlening Koninklijk besluit
Ministerieel besluit van 29 maart 2007 tot vastlegging van de persoonlijke identificatiemiddelen van de functie van directeur medische hulpverlening. 30/04/2007 Download Brandweer Dringende geneeskundige hulpverlening Ministerieel besluit
Koninklijk besluit van 2 februari 2007 betreffende de nooddiensten tot uitvoering van het artikel 107, § 1 en § 3, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, en houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie ... 13/02/2007 08/03/2009 Download Brandweer Dringende geneeskundige hulpverlening Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 2 februari 2007 tot bepaling van de functie van directeur medische hulpverlening en het toepassingsgebied ervan. 02/03/2007 30/12/2008 Download Brandweer Dringende geneeskundige hulpverlening Koninklijk besluit

Paginas