Regelgeving

Titel Status Datum publicatie Laatste codificatie Download Doelgroep Thema Type
Koninklijk besluit van 29 maart 2018 houdende de toekenning van de dotatie aan de NV A.S.T.R.I.D. voor het onderhoud van noodoproepcentra van het CAD overlegplatform 112 voor het begrotingsjaar 2018. New 27/06/2018 27/06/2018 Download Brandweer Koninklijk besluit
Ministerieel besluit van 14 mei 2018 tot bepaling de datum voor de overdracht van de brandweerlieden van de brandweerdienst van de Supreme Headquarters Allied Powers Europe naar de hulpverleningszone Hainaut-Centre. New 25/05/2018 25/05/2018 Download Brandweer Personeel / statuten van het personeel van de zones Ministerieel besluit
Koninklijk besluit van 9 mei 2018 betreffende de overdracht van de brandweerlieden van de brandweerdienst van de Supreme Headquarters Allied Powers Europe, naar de hulpverleningszone Hainaut-Centre. New 25/05/2018 25/05/2018 Download Personeel / statuten van het personeel van de zones Koninklijk besluit
Ministerieel besluit van 3 mei 2018 houdende delegatie van bevoegdheid inzake de toekenning van subsidies aan de provinciale opleidingscentra. New 11/05/2018 11/05/2018 Download Civiele Bescherming, Brandweer Opleiding Ministerieel besluit
Ministeriële omzendbrief van 7 december 2017 tot regeling van het gebruik van drones door politie- en hulpdiensten. Update 28/03/2018 28/03/2018 Download Civiele Bescherming, Brandweer Materieel / specifiek materieel Ministeriële omzendbrief
Ministerieel besluit van 6 maart 2018 houdende de benoeming van de leden van de hoge raad voor opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten. New 21/03/2018 Download Ministerieel besluit
Koninklijk besluit van 11 maart 2018 tot bepaling van de nadere regels voor het vrijgeven van de door de bijzondere rekenplichtige geplaatste borgstelling. New Download Koninklijk besluit
Ministeriële omzendbrief van 9 maart 2018 – impact van de fusies van gemeenten op de hulpverleningszones – instructies en stappenplan. New 28/03/2018 28/03/2018 Download Brandweer Algemene organisatie Ministeriële omzendbrief
Koninklijk besluit van 26 januari 2018 houdende vaststelling van de kenmerken van de interventiekledij gebruikt door de hulpverleners actief binnen de dringende geneeskundige hulpverlening. Update 21/02/2018 09/04/2019 Download Brandweer Koninklijk besluit
Ministerieel besluit van 21 februari 2018 tot indeling van de zones in categorieën bedoeld in artikel 14/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid. New 06/03/2018 Download Brandweer Algemene organisatie Ministerieel besluit
Ministerieel besluit van 25 januari 2018 houdende benoeming van de voorzitters en de plaatsvervangende voorzitters van de beroepskamer voor het operationeel personeel van de hulpverleningszones. Update 05/03/2018 09/07/2018 Download Brandweer Personeel / statuten van het personeel van de zones Ministerieel besluit
Ordonnantie van 23 juni 2017 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen het brussels hoofdstedelijk gewest en de federale staat tot uitvoering van artikel 306, § 2, van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende het ... New 01/03/2018 Download Brandweer Personeel / statuten van het personeel van de zones Ordonnantie
Koninklijk besluit van 26 januari 2018 betreffende de overgang van het operationeel personeel van de hulpverleningszones van het brandweerpersoneel naar het ambulancepersoneel en vice versa. 20/02/2018 Download Brandweer Personeel / statuten van het personeel van de zones Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 12 november 2017 houdende vaststelling van de uiterlijke kenmerken van de voertuigen die ingezet worden in de dringende geneeskundige hulpverlening. 07/12/2017 07/12/2017 Download Koninklijk besluit
Multidisciplinaire Ministeriële Omzendbrief (MULTI OPCOM 2017) van 26 oktober 2017 betreffende het gebruik van de multidisciplinaire gespreksgroepen van ASTRID en het bijbehorend nummeringsplan. New 26/10/2017 Download Noodcentrale 112, Brandweer Materieel / radioprocedure - ASTRID Ministeriële omzendbrief
Samenwerkingsakkoord van 27 maart 2017 tot uitvoering van artikel 306, § 2, van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones. 10/11/2017 10/11/2017 Download Brandweer Personeel / statuten van het personeel van de zones Samenwerkingsakkoord
Ministeriële omzendbrief van 27 oktober 2017 - toekenning van de burgerlijke eretekens aan het operationeel personeel van de hulpverleningszones en van de DBDMH. New 27/10/2017 Download Brandweer Personeel / statuten van het personeel van de zones Ministeriële omzendbrief
Koninklijk besluit van 8 oktober 2017 tot bepaling van de vestiging van de eenheden van de civiele bescherming. New 16/10/2017 16/10/2017 Download Civiele Bescherming, Brandweer Algemene bepalingen Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 7 juli 2017 tot vaststelling van de werking en de procedures van de raden voor opleiding en de hoge raad voor opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten. New 07/08/2017 07/08/2017 Download Brandweer Opleiding Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 23 april 2017 tot goedkeuring van het reglement betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de nationale orden aan operationeel personeel van de hulpverleningszones. Update 12/09/2017 Download Brandweer Personeel / statuten van het personeel van de zones Koninklijk besluit
Ministerieel besluit van 1 december 2016 tot bepaling van het model van brandpreventieverslag.
Ministeriële omzendbrief van 1 december 2016 betreffende het brandpreventieverslag en de adviesverlening door de hulpverleningszones. New 18/01/2017 18/01/2017 Download Brandweer Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 1 maart 2017 aangaande de fysieke paraatheid van de operationele personeelsleden van de hulpverleningszones en de accreditatie van de dragers adembescherming. New 05/04/2017 01/03/2017 Download Brandweer Personeel / statuten van het personeel van de zones Ministeriële omzendbrief
Koninklijk besluit van 20 oktober 2016 houdende de toekenning van de toelage aan de n.v. a.s.t.r.i.d. voor het cad overlegplatform 112 voor het begrotingsjaar 2016. New 23/11/2016 23/11/2016 Download Noodcentrale 112, Brandweer Materieel / radioprocedure - ASTRID Koninklijk besluit
Ministerieel besluit van 22 december 2016 ter uitvoering van het koninklijk besluit van 4 september 2014 tot vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden voor de toekenning van de toelage bedoeld in artikel 3ter van de wet van 8 juli 1964... New 26/01/2017 26/01/2017 Download Civiele Bescherming, Brandweer Dringende geneeskundige hulpverlening Ministerieel besluit

Paginas